Od 3 do 17 października zarządzeniem prezydenta miasta przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały ‚Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012’.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu uchwały.

Opinie należy składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020),  Al. Piłsudskiego 60, 44 -335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.