27 października odbędzie się XVI sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVI sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta.
5. Zgłaszanie interpelacji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Informacja Prezydenta Miasta.

8. Wybory ławników

‚ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników,
‚ Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników.

9. Podatki i opłaty lokalne

-Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,
-Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,
-Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju na 2012 rok,
-Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,
-Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w oku 2012,
-Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu-Zdroju w roku 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
11. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.