Rada Miasta podjęła podczas październikowej sesji uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Od nowego roku wzrosną podatki od nieruchomości oraz od środków transportowych. Tu planowany wzrost wynosi tyle, ile wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli 4, 2%. W obu przypadkach nie zastosowano stawek maksymalnych ogłoszonych przez ministra finansów. Z tytułu zwiększonych stawek podatków do budżetu miasta wpłynie: w przypadku podatku od nieruchomości – 1 mln 20 tys. zł, zaś w przypadku podatku od środków transportowych – 40 tys. zł więcej.

Na niezmienionym poziomie pozostaną natomiast w stosunku do roku poprzedniego stawki dziennej opłaty targowej. Jest tu tylko jeden wyjątek. O 1,9 zł wzrośnie opłata za każdy metr kwadratowy stoiska usytuowanego poza terenem targowisk oraz parkingu miejskiego przy ul. Podhalańskiej. Dotychczas opłata ta wynosiła 45 zł, teraz wzrosła do 46,90. Wynika to z faktu, że podobnie jak w roku poprzednim, prowadzona jest nadal taka polityka, która ma skłonić handlujących poza miejscami do tego przeznaczonymi do przeniesienia się na teren wydzielonych targowisk miejskich. Utrzymano także zasadę, zgodnie z którą stawki opłaty targowej są w miesiącach styczniu i lutym o połowę niższe. Nie ulegną również zmianie w 2012 roku opłaty za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych. Szacuje się, że z tytułu prowadzenia handlu na targowiskach do budżetu miasta wpłynie w przyszłym roku ok.1 mln zł.

Od kilku lat na niezmienionym poziomie utrzymywana jest także opłata za psa. Wynosi ona od 2009 roku 60 zł. Z mocy uchwały Rady Miasta z opłaty tej zwolnieni są podatnicy podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych, przy czym zwolnienie dotyczy tylko jednego psa.