Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój Uchwałą Nr XVI.125.2011 z 27 października 2011 r. przyjęła  ‚Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012’.

Program określa obszary oraz formy współpracy, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert. W Programie wskazano najważniejsze obszary do udzielenia wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.