Przedsiębiorco, sprawdź czy Twój wpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój został przeniesiony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.ceidg.gov.pl).

Jeżeli nie zostałeś wpisany, wystąpiły błędy we wpisie bądź zmieniły się dane od ostatniego wpisu, to:
– złóż wniosek o zmianę wpisu w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, sala obsługi interesantów – stanowisko nr 1,  możesz też dokonać zmiany za pośrednictwem dowolnego urzędu gminy (dotyczy osób wpisanych do CEIDG)
– możesz zrobić zmianę samodzielnie przez internet, o ile posiadasz podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
– możesz dokonać zmiany przez osobę upoważnioną (wraz z dołączonym pełnomocnictwem notarialnym) lub wysłać wniosek o zmianę listem poleconym (podpis musi być poświadczony przez notariusza).

Przypominamy, że w obrocie gospodarczym, to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art.33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn.zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniechała dokonania ich weryfikacji.

Ponadto informujemy, że z chwilą wpisu do CEIDG nie należy posługiwać się zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanymi przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.