Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej.
Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami (m.in. organizacjami pozarządowymi, uczniowskimi, rodzicielskimi, środowiskiem lokalnym)
Adresaci:  konkurs kierowany jest do publicznych i niepublicznych zespołów przedszkoli i szkół oraz do organizacji pozarządowych, które w terminie od 1 września 2010 roku do dnia 31 stycznia 2012 r. realizowały wspólny projekt.
Typy projektów/inicjatyw:
– Edukacja obywatelska – inicjatywy upowszechniające wśród młodych ludzi wartości demokratyczne, postawę obywatelską oraz umiejętności związane z aktywnym udziałem w życiu publicznym; rozwijające w młodzieży kompetencje społeczne i umiejętność pracy zespołowej; angażujące dzieci i młodzież,  w szczególności poprzez wolontariat, w działania na rzecz społeczności lokalnej, gminy, regionu, państwa.
– Włączanie rodziców w życie szkoły – inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości rodziców na temat edukacji dzieci i młodzieży, angażujące środowisko rodzicielskie w życie szkoły, zmierzające do polepszenia warunków nauki, integracji całej społeczności szkolnej ze środowiskiem zewnętrznym, także inicjatywy, w których rodzice angażują środowisko lokalne w przedsięwzięcia edukacyjne szkoły.
– Otwarte zarządzanie szkołą – inicjatywy mające na celu podniesienie jakości zarządzania placówkami edukacyjnymi przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, w tym poprzez współdziałanie dyrektorów szkół z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.
– Edukacja globalna i międzykulturowa- inicjatywy rozszerzające kształcenie obywatelskie i wychowanie o uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych (wzajemnych powiązań i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych) i mające na celu przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, takim jak m.in.: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa, ochrona praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2012 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu do 1 czerwca 2012 r., a laureatom przyznane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego lub elektronicznego.

Więcej informacji:  www.otwartaszkoła.org, e-mail: konkurs@otwartaszkola.org
Martyna Michalik  +48 601 458 653, Anna Kertyczak  +48 605 787 757