Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że 18 listopada w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza w województwie śląskim w dniach 18-20 listopada.

18 listopada warunki aerosanitarne na obszarze województwa śląskiego będą niekorzystne. Przez dłuższe okresy mogą występować znaczące (kilkukrotne) przekroczenia progowego poziomu stężenia pyłu zawieszonego (50 ug/m3), przede wszystkim na terenach gęstej zabudowy miejskiej (zwłaszcza w aglomeracjach rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej) oraz w kotlinach śródgórskich, dolinach i obniżeniach terenowych. W godzinach wieczornych, nocnych i porannych, oprócz wysokich stężeń pyłu zawieszonego, mogą również występować podwyższone poziomy stężenia tlenków azotu i tlenku węgla, a w kotlinie żywieckiej także podwyższone stężenia dwutlenku siarki.

19 listopada sytuacja pogodowa nadal nie będzie sprzyjała istotnej poprawie niekorzystnych warunków aerosanitarnych w naszym regionie. Na większości obszaru województwa śląskiego będą występowały znaczące przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego, szczególnie na terenach miast i aglomeracji oraz w kotlinach śródgórskich, dolinach rzek i obniżeniach terenowych. Okresami niekorzystna jakość powietrza może się jeszcze wyraźnie pogarszać. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny układać się na zbliżonych poziomach jak 18 listopada, z okresowo podwyższonymi poziomami dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla.

20 listopada sytuacja meteorologiczna nie przyczyni się do zasadniczej poprawy niekorzystnych warunków aerosanitarnych na obszarze województwa śląskiego. Na większości obszaru naszego regionu nadal znaczące przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz okresowo podwyższone stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza.