Omówienie granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim, w aspekcie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, było przedmiotem spotkania przedstawicieli okolicznych miast i gmin, jakie odbyło się 23 listopada w jastrzębskim magistracie.

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania muszą trafić do regionalnych instalacji gospodarki odpadami, znajdujących się w danym regionie.

Przez regionalną instalację rozumie się zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

1. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
2. przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych,
3. składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nic krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Te uwarunkowania przypisane regionalnym instalacjom znacznie ograniczają ilości istniejących instalacji spełniających w/w wymagania po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.
– Zaprosiłem Państwa, aby przedyskutować problem wielkości regionów gospodarki odpadami. Będąc świadomy zasady bliskości, prezentuję stanowisko, aby regiony były jak największe – podkreślił prezydent miasta Marian Janecki.

Prezydent przedstawił też korzyści takiego podziału. Są to: zagwarantowanie odbioru odpadów komunalnych z terenów, na których nie funkcjonują instalacje do zagospodarowania odpadów, wykorzystanie istniejących instalacji, łatwiejsze wyznaczenie instalacji zastępczej w regionie, a także zwolnienie niektórych gmin z obowiązku budowy instalacji, chociażby z uwagi na walory klimatyczno-krajobrazowe oraz zachowanie na rynku konkurencyjności firm w zakresie gospodarowania odpadami.

Gminy stoją na stanowisku, iż racjonalnym rozwiązaniem jest tworzenie dużych regionów gospodarowania odpadami. Ostateczne rozwiązania w tym zakresie będzie zawierał plan gospodarki odpadami opracowany dla województwa śląskiego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego  w Katowicach i zatwierdzony do wykonania uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego jako akt prawa miejscowego.