‚Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców’ – ślubowanie tej treści złożyli podczas sesji 30 listopada nowi radni: Łukasz Kasza (PiS) i Franciszek Franek (PO).

W Radzie Miasta zajęli oni odpowiednio miejsca Grzegorza Matusiaka, który został wybrany posłem RP i Jarosława Potępy, który zrzekł się mandatu.

Wiodącym tematem obrad było zarządzanie kryzysowe w mieście. System zarządzania kryzysowego, obejmujący wszystkie poziomy zarządzania państwem, jest niezbędny do poprawnego zapewnienia bezpieczeństwa ludziom w sytuacjach stwarzających zagrożenie życia, mienia i środowiska. Prezydent miasta, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w mieście, poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego integruje wszystkie instytucje, służby miejskie, zakłady pracy, służby ratownicze w celu sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Głównym zadaniem wydziału jest kierowanie i koordynowanie tymi działaniami, a także prace planistyczne i edukacja społeczeństwa.
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.

Radni rozpatrzyli też pakiet uchwał w bieżących sprawach. Przyjęte zostały uchwały w sprawach:
– wstąpienia Łukasza Kaszy na miejsce Grzegorza Matusiaka, wobec którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego, 
– wstąpienia Franciszka Franka na miejsce Jarosława Potępy, wobec którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego, 
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043,
– zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok, 
– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2011, 
– określenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2012,
– wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 do prowadzenia pracy z rodziną przy realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
– ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, 
– wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój do projektu finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
– przyjęcia aktualizacji ‚Programu Ochrony Środowiska dla miasta Jastrzębie-Zdrój z perspektywą w roku 2015’,
– wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej,
– zmian w składach Komisji Rady Miasta,
– zatwierdzenia wybranych kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta.