W Radzie Miasta zajęli oni odpowiednio miejsca Grzegorza Matusiaka, który został wybrany posłem RP i Jarosława Potępy, który zrzekł się mandatu.

Wiodącym tematem obrad było zarządzanie kryzysowe w mieście. System zarządzania kryzysowego, obejmujący wszystkie poziomy zarządzania państwem, jest niezbędny do poprawnego zapewnienia bezpieczeństwa ludziom w sytuacjach stwarzających zagrożenie życia, mienia i środowiska. Prezydent miasta, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w mieście, poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego integruje wszystkie instytucje, służby miejskie, zakłady pracy, służby ratownicze w celu sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Głównym zadaniem wydziału jest kierowanie i koordynowanie tymi działaniami, a także prace planistyczne i edukacja społeczeństwa.

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.