7 grudnia Spółka  zakończyła też  pierwszy rok działalności w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, prezydenci miast, wójtowie, szefowie służb ochrony środowiska, prezesi i dyrektorzy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz firm związanych z górnictwem węgla kamiennego.  Analizę czystości górnych biegów Wisły i Odry zreferował zespół sześciu pracowników inżynieryjno-technicznych PGWiR S.A. Przedstawiono stan zanieczyszczeń w roku 2011 w porównaniu do 2006 roku.

Z analizy zanieczyszczeń Wisły obejmującej odcinek od zbiornika Goczałkowice do Krakowa wynika poprawa w ostatnich 5 latach w zakresie zanieczyszczenia substancjami biologicznymi.
Jest to wynikiem budowy oczyszczalni ścieków komunalnych. Stwierdzono też zmniejszenie poziomu zasolenia w wyniku wdrożenia przez Kompanię Węglową S.A. retencjonowania części wód kopalnianych w okresie niskich przepływów rzeki. Mimo tego Wisła i część dopływów są pod względem zasolenia bardzo zanieczyszczone. Odrębnej analizie poddano Pszczynkę  i zbiornik Łąka. Wody Pszczynki i zbiornika Łąka w ciągu pięciu lat także uległy poprawie pod względem zanieczyszczeń biologicznych. Dzięki budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla  Pszczyny, kilkakrotnie spadły zanieczyszczenia biologiczne w Jankowicach poniżej Pszczyny.

W zlewni Górnej Odry nastąpiła poprawa czystości w zakresie zanieczyszczeń biologicznych. Największy spadek zanieczyszczeń od 2006 roku odnotowano w rzece Nacynie przepływającej przez Rybnik. Jeszcze pięć lat temu było tu największe zanieczyszczenie w regionie. Po niemal 10-krotnym spadku zanieczyszczeń biologicznych rzeka osiągnęła pod tym względem poziom  II klasy jakości. Niestety zasolenie Nacyny ma tendencję rosnącą i należy do najwyższych w województwie śląskim. Problem nadmiernego zasolenia występuje też w Rudzie, Bierawce, Kłodnicy i Kanale Gliwickim. Prognozy kopalń do roku 2020 nie są optymistyczne. Zasolenie wód dołowych rośnie wraz z głębokością wydobycia. PGWiR S.A. przedstawiło koncepcję budowy systemów retencyjno-dozujących w zlewniach Nacyny, Bierawki, Rudy i Kłodnicy. Systemy te mogą obniżyć stężenia soli w Wiśle i Odrze o około 60 %. Mogą też wyeliminować całkowicie zasolenie wodami dołowymi Nacyny, Rudy i Bierawki. W podsumowaniu stwierdzono, że zasolenie Odry jest znacznie niższe od zasolenia Wisły jednak w obu zlewniach potrzebne są skuteczne i racjonalne działania chroniące rzeki. Systemy ochronne rzek przed nadmiernym zasoleniem wymagają wspólnych i skoordynowanych przedsięwzięć wszystkich kopalń niezależnie od przynależności do spółek węglowych.

Jacek Pustelnik
Prezes Zarządu PGWiR S.A.