Program określa obszary oraz formy współpracy, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert. W Programie wskazano najważniejsze obszary do udzielenia wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Program współpracy na 2012