Zakaz kopiowania

Ustawa wprowadza zakaz przeprowadzania wszelkich zabiegów mających na celu zmianę wyglądu zwierzęcia, wykonywanych w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia. W szczególności dotyczy to tzw. kopiowania czyli przycinania psom uszu i ogonów.

Zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi

Znowelizowana ustawa przewiduje, że zwierzęcia nie można trzymać na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę lub w sposób powodujący u niego uszkodzenie ciała. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. Oznacza to, że ciągłe trzymanie psa na łańcuchu przy budzie jest zakazane.

Obowiązek powiadomienia

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi,  ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko, straż gminną (miejską) lub Policję.

Zakaz handlu na targowiskach, targach i giełdach

Zgodnie z ustawą zakazane została handlowanie zwierzętami domowymi na targowiskach, targach i giełdach. Zakazano także prowadzenia takich miejsc ze sprzedażą zwierząt domowych. Natomiast psy i koty nie mogą być sprzedawane poza miejscem ich chowu lub hodowli. Sprzedaż zwierząt mogą jednak prowadzić schroniska, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Zabronione jest także rozmnażanie psów i kotów do celów handlowych, z wyjątkiem hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.  

Umożliwienie identyfikacji właściciela

Na właścicieli psów zostały nałożone nowe obowiązki: zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Nie dotyczy to jednak terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Niedopuszczalny odstrzał psów w obwodach łowieckich

Ustawa modyfikuje przepis uprawniający dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich do zwalczania wałęsających się na terenie obwodów łowieckich  psów. Uchwalone zmiany polegają na rezygnacji ze zwalczania poprzez odstrzał. 

Podniesienie kar 

Podniesione z roku do lat dwóch pozbawienia wolności zostały kary za zabijanie, uśmiercanie, dokonywanie uboju zwierzęcia niezgodnie z przepisami lub znęcanie się nad zwierzęciem. Ponadto z 2 do 3 lat wzrosło zagrożenie karą za znęcanie się, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem. W przypadku popełnienia tych przestępstw sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeśli sprawca jest jego właścicielem. Ponadto wprowadzono nową karę: za zabijanie, uśmiercanie, dokonywanie uboju zwierzęcia niezgodnie z przepisami lub znęcanie się nad zwierzęciem sąd może orzec karę w postaci zakazu posiadania zwierząt od roku do 10 lat. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem sąd zawsze taką karę orzeka.

Ustawa doprecyzowuje również obowiązki samorządów gminnych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt – do 31 marca powinien zostać przyjęty roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.