W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. W programie studiów znajdują się przedmioty o charakterze praktycznym, warsztaty i dyskusje umożliwiające słuchaczom wzajemną wymianę doświadczeń.
 
Studia adresowane są do pracowników i pracownic:

1. Organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej (także wolontariuszy/członków/osób pełniących funkcje statutowe).
2. Instytucji pomocy i integracji społecznej.
3. Instytucji rynku pracy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej).
4. Administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Program studiów Ekonomia społeczna:
Studia obejmują ponad 200 godzin dydaktycznych pogrupowanych według następujących modułów:
1. Ekonomia społeczna: stan obecny i perspektywy rozwoju (m.in. Polityka państwa wobec ekonomii społecznej)
2. Nauki społeczne (m.in. Polityka społeczna)
3. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (m.in. Zarządzanie personelem, Public relations, Zarządzanie komunikacją, Techniki negocjacji, Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach społecznych)
4. Finanse i finansowanie przedsięwzięć społecznych (m.in. Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych, Fundraising, Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw społecznych)
5. Otoczenie prawne ekonomii społecznej (m. in. Formy prawno-organizacyjne podmiotów ekonomii społecznej, Prawo pracy, Zamówienia publiczne i pomoc publiczna)
6. Innowacje społeczne (m. in. Społeczna odpowiedzialność biznesu, Psychologiczne aspekty współpracy z osobami wykluczonymi społecznie)
7. Seminarium dyplomowe
 
Organizacja zajęć:
Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela),  zazwyczaj co dwa tygodnie. Planowane rozpoczęcie zajęć to marzec 2012 r.
W związku z uczestnictwem w zajęciach istnieje możliwość ubiegania się o refundację części kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.
 
Więcej informacji na temat studiów oraz rekrutacji można odnaleźć na stronie internetowej www.studia.msap.pl w zakładce "Studia podyplomowe Ekonomia społeczna Rekrutacja styczeń 2012 r."

Informacji na temat rekrutacji udziela także:
Barbara Salwińska
e-mail: es@uek.krakow.pl
tel. (12) 293 75 73

Studia organizowane są w ramach projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.