Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów :
1. Budowa (w ty rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.
2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Wielkość środków przeznaczonych do alokacji w ramach konkursu wynosi 12 060 000 Euro co stanowi 50 144 274,00 złotych. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:
– 60 % kosztów kwalifikowanych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,
– 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
– 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,
– 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konkurs  na charakter zamknięty. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej. Wersję papierową można składać osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską w terminie od 09.01.2012r.do 07.03.2012r.  na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka  47, I piętro
41-500 Chorzów
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.scp-slask.pl