W ramach planowanego konkursu wspierane będą projekty przewidujące jako formę wparcia studia podyplomowe. Uczestnikami projektów będą mogły być osoby zatrudnione na podstawie umowy  o pracę, należące do  kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, (tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy etc.). W ramach projektów mogą być finansowane studia podyplomowe o profilu zarządzanie w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl