W konkursie mogą uczestniczyć:

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2012 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2012 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2011 r. i wynoszą ok. 42 720 000,00 zł.
Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów: 
– I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
– II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
– III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
– IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej;
oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.

Maksymalny czas realizacji projektu: 
– projekty realizowane w 2012 r., tzw. projekty "jednoroczne": od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
– projekty realizowane w latach 2012-2013, tzw. projekty "dwuletnie": od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.
– w Komponencie Regionalnym realizowane są jedynie projekty "dwuletnie", w których czas realizacji zadania mieści się od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.
-w Komponencie Wolontariatu Długoterminowego realizowane są jedynie projekty "dwuletnie", w których czas realizacji zadania mieści się od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety oraz dwa komponenty: Komponent Regionalny i Komponent Wolontariatu Długoterminowego.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:
-dla projektów "jednorocznych": od 10 tys. zł. do 200 tys. zł (w przypadku projektów "jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 200 tys. zł spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
-dla projektów "dwuletnich": od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
-dla projektów w Komponencie Regionalnym od 400 tys. zł do 500 tys. zł. według podziału: 40% w roku 2012 i 60% w roku 2013 (np. w przypadku dotacji 500000 zł: 200000 zł w 2012 r. oraz 300000 zł w 2013 r.).
-dla projektów w Komponencie Wolontariat Długoterminowy do 500 tys. zł. według podziału: 40% w roku 2012 i 60% w 2013 (200 tys. w roku 2012 i 300 tys. w roku 2013).

Wymagany wkład własny:
Wartość dotacji % wartości projektu Środki własne
Priorytety
I, II, III, IV 10000 – 40000 zł 10% środki własne niefinansowe lub finansowe
 40001 – 150000 zł 10% środki własne finansowe
 150001 – 200000 zł 20% środki własne finansowe

Komponent Wolontariat Długoterminowy 500000 zł wg podziału:
– 2012 – 40%
– 2013 – 60% 10% środki własne niefinansowe lub finansowe – 10% wartości projektu liczone od środków, które faktycznie zostają u operatora, tj. kwota dotacji odjąć środki przeznaczone na dotacje finansujące pobyt wolontariuszy w organizacjach goszczących
Komponent Regionalny 400000 – 500000 zł wg podziału:
– 2012 – 40%
– 2013 – 60% 10% środki własne niefinansowe lub finansowe
      
 
Termin składania ofert: od 13 stycznia 2012 r. do 6 lutego 2012 r.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej wypełnioną w generatorze ofert oraz ofertę w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 6 lutego 2012 r. do godz.16:15.
Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 6 lutego 2012 r.
Oferty należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2012
 Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania  i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO można uzyskać  w terminach naboru ofert pod numerami telefonu (022) 693 49 70, w godz. 13:00-16:00 od poniedziałku do piątku, oraz pod nr tel. (022)551 55 74 w godz. 09:00-13:00 we wtorki, czwartki i piątki, lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz http://www.crzl.gov.pl/.

Informacja pochodzi ze strony internetowej: www.pozytek.gov.pl