Termin:  30.01.2012 r.  godz. 13:00 – 15:00 
Miejsce:  Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, sala sesyjna (129 A)
Moderator: Przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inicjatywa Jessica wspiera projekty inwestycyjne, które z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli wysokie ryzyko oraz niską rentowność, nie są atrakcyjne komercyjnie, ale przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu. Zakres wsparcia działań rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy obejmuje szeroki katalog tematyczny: edukacja, kultura, turystyka, transport, odnawialne źródła energii.

Jessica pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Istotnym zastrzeżeniem jest fakt, że projekty, o których mowa powyżej, realizowane przy wsparciu z inicjatywy Jessica powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma  umożliwić wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi.

Wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; szkoły wyższe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; przedsiębiorcy; TBS; administracja rządowa; porozumienia w/w podmiotów; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Łączna wartość środków – ok. 251 mln PLN dla województwa śląskiego
Czas na wykorzystanie środków- czerwiec 2015r

Aby zgłosić swój udział w spotkaniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 18 stycznia 2012 r. e-mailem na adres szkolenie@um.jastrzebie.pl, faxem: 32 4785 384, bądź osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 317, budynek A. 
Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

* udział w spotkaniu jest   b e z p ł a t n y.

<media 1735>Formularz zgłoszeniowy do pobrania</media>