Cel konkursu:
Wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizacja sesji i sympozjów naukowych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze edukacji publicznej:
1.    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
2.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3.    spółdzielnie socjalne,
4.    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców akcjonariuszy, pracowników.

Oferty należy składać w następujących terminach:
1.    do 10 lutego 2012 roku – rozstrzygnięcie nastąpi do 9 marca 2012 roku,
2.    do 18 maja 2012 roku – rozstrzygnięcie nastąpi do 15 czerwca 2012 roku.

W przypadku, gdy wszystkie środki finansowe zostaną w całości wykorzystane na projekty zgłoszone w pierwszej edycji, drugi nabór nie zostanie przeprowadzony.

O przyjęciu oferty do konkursu w danym terminie decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.
Przedmiot konkursu:
1.    organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach i konkursach tematycznych, festiwalach, przeglądach, wystawach, warsztatach, seminariach, szkoleniach oraz innych imprezach, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
2.    tworzenie programów edukacyjnych,
3.    wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, czasopism (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk), druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
4.    organizowanie sesji, sympozjów i konferencji naukowych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Szczegółowe informacje:
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=450&typ=1&dzi=1