Porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2011 rok.
7. Informacja Prezydenta Miasta.
8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
10. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w przedmiocie obowiązujących procedur Urzędu Miasta w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez mieszkańców, radnych oraz inne podmioty.
11. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2011 rok:
– Polityki Gospodarczej i Bezrobocia, 
– Edukacji,
– Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.