Przegłosowane zostały uchwały w sprawach:

 1. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości,
 2. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury,
 3. nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Gałczyńskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem na cele rolne,
 6. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju: Technikum Uzupełniającego nr 1 oraz I Liceum Profilowanego,
 7. zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju
 8. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju: V Liceum Profilowanego oraz Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych,
 9. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju: II Liceum Profilowanego oraz Szkoły Policealnej Nr 4,
 10. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju: Technikum Uzupełniającego Nr 1 oraz I Liceum Profilowanego,
 11. zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,
 12. rozwiązania Zespołu Szkół Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju, włączenia do Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju szkół wchodzących dotychczas w skład  Zespołu Szkół Nr 7 oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju,
 13. uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Jastrzębie-Zdrój.

Z porządku obrad zdjęto uchwały w sprawach:

 1. włączenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka do Zespołu Szkół Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 18c,
 2. zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.

Z kolei do porządku obrad wprowadzono uchwały w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
 2. zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok.