Jak wyjaśnia Barbara Mirecka, naczelnik Wydziału Architektury, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga, by tego rodzaju analizy prowadzić i monitorować.

Dominują pozwolenia na budowę związane z budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym, które stanowią 69% wszystkich pozwoleń na budowę. W kolejności największym zainteresowaniem cieszą się tereny w obszarach Bzie – Ruptawa i Ruptawa – Moszczenica, a dalej Borynia – Szeroka, Pochwacie i Centrum. Warto podkreślić, że co szóste pozwolenie na budowę nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wydawane jest dla inwestora spoza Jastrzębia-Zdroju – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna to ogółem 1262 ha, z czego 743 ha (59%) stanowią rezerwę, przy czym 35% rezerwy to tereny „nowe” objęte rentą planistyczną, której czas pobierania mija w 2012 roku.

Z kolei 643 ha przeznaczono pod zabudowę mieszkalno-usługową, z tego 327 ha (51%) stanowi rezerwę, a 24% rezerwy to tereny „nowe”.

Jeśli chodzi o tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to wynoszą one około 163 ha i są bardzo intensywnie zabudowane. Ich rezerwę szacuje się na około 5%.

Zabudowa usługowa ogółem sięga 252 ha, z czego rezerwę stanowi 80 ha (32%), przy czym 38% rezerwy to tereny „nowe”, natomiast zabudowa produkcyjno-usługowa to 380 ha, rezerwa stanowi 263 ha, a 32% rezerwy to tereny „nowe”.