Konkurs dotyczy programów rozwojowych szkół i placówek   prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:
– dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
– doradztwo i opiekę pedagogiczno -psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;
– programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
– dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych;
– rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno -zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy;
– wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
– wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 23 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania wynosi 92,00 %.
Projektodawca zapewnia 8% wkłady własnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 09.03 2012 r. w godzinach od 07.30 – 15.30, osobiście w Regionalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich (ul. Dąbrowskiego 23, Katowice) bądź pocztą lub przesyłką kurierską na adres Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.efs.slaskie.pl