Zadanie to „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2012 roku”.

 Dotację przyznano zarządzeniem prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 lutego 2012 roku.

Zarządzenie nr 56 w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej oceniającej ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej, , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.