Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1993 roku,

2. mężczyzn urodzonych w latach 1988 – 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3. osoby urodzone w roku 1991-1992, które:

a)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

c)      zostały uznane ze względu na stan zdrowia za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa dla osób w/w zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 2 miesiące na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój przeprowadzona zostanie w budynku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego (obok Urzędu Miasta), od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po praz pierwszy przedstawia:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  3. na potrzeby wojskowego komendanta uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu w/w.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed właściwą powiatową komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności ( art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).