O wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców może ubiegać się podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
–    działa na rzecz rozwoju gospodarczego,
–    posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2011, nr 112, poz. 656),
–    posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
–    spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej,

–    oraz zobowiąże się:
–    że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
–    do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
–    do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.

Pula dostępnych w ramach konkursu środków wynosi 5 370 000 zł.
Wnioski należy składać w terminie od dnia 15.02.2012 r. do dnia 07.03.2012 r.
w siedzibie PARP lub przez ePUAP przesyłając pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem  na adres PARP lub przez ePUAP na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pokl.parp.gov.pl/index/more/25603