w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów.

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów posiadające efekt transgraniczny mogą być składane przez kwalifikowalnych Wnioskodawców, którymi są:
⋆ jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich związki i stowarzyszenia, ⋆ jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
⋆ organy administracji rządowej (np. Prokuratura, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna),
⋆ jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, szkoły wyższe,
⋆ instytucje kultury,
⋆ placówki pomocy społecznej,
⋆ organizacje pozarządowe i inne.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, składane osobiście lub drogą pocztową (decyduje data doręczenia) w siedzibie SRiWR „Olza”, Rynek 18 w Cieszynie. Wnioski, które zostaną złożone do 16.03.2012 r. do godz. 14.00, będą mogły być rozpatrywane na 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) w czerwcu 2012 r. Wszystkie wnioski, które SRiWR „Olza” otrzyma po tym terminie, będą mogły być rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach EKS.

Dokumenty związane z Funduszem Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 są dostępne pod adresem www.olza.pl (zakładka: "Fundusze pomocowe – Fundusze na rzecz wspierania współpracy przygranicznej").

Szczegółowych informacji udziala biuro SRiWR „Olza”, Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel: 033 857 87 20, faks: 033 857 87 21, e-mail: biuro@olza.pl