Porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podętych w IV kwartale 2011r.  

8. Ochrona środowiska

· wystąpienie Prezydenta Miasta,

· koreferat Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

· dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2011 rok:

· Skarbu,

· Polityki Społecznej,

· Kultury i Sportu.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad Sesji.