Z prac społecznie użytecznych korzystają osoby, które są bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace te dają możliwość powrotu na rynek pracy bądź pierwszego zatrudnienia osobom długotrwale bezrobotnym. Mają one przede wszystkim spełniać rolę pomocową, a także kształtować aktywne postawy, przywracać zdolność pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

– Możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych wpływa pozytywnie na zachowania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, poprawia ich samoocenę oraz własny wizerunek. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne często spotykają się po raz pierwszy z możliwością jakiegokolwiek zatrudnienia – podkreśla Teresa Jachimowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na stanowiskach pomocniczych takich jak: pomoc kuchenna, sprzątaczka, konserwator, woźny, pomoc osobom niepełnosprawnym itp. Zapotrzebowanie na nie zgłosiły m.in.: szkoły, przedszkola, żłobek, Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Pomocy Społecznej, Jastrzębski Zakład Komunalny, Miejski Zarząd Nieruchomości, Ośrodek Pomocy Społecznej.