Zajęcia realizowaner były w ramach projektu „Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”.

 Założeniem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pogłębianiu się niepełnosprawności. Wiele założonych celów zostało osiągniętych dzięki ciekawym formom terapii. Nie od dziś wiadomo, że kontakt ze zwierzęciem ma na człowieka zbawienny wpływ. Psy szczególnie nadają się do działań terapeutycznych. Już samo przebywanie z psem powoduje poprawę samopoczucia, a jeśli kontakt ten jest odpowiednio planowany i monitorowany, może przynieść wiele korzyści. Dogoterapia, inaczej nazywana kynoterapią, poprawia ogólną kondycję psychiczną, ale również fizyczną. Likwidowane są bariery społeczne i emocjonalne, wspomagany jest rozwój fizyczny i umysłowy, następuje naturalne wyciszenie, harmonia i równowaga psychiczna. Kontakt z psem sprawia dzieciom wiele radości i jest świetną zabawą. Specjaliści podkreślają jednak, że niewinne baraszkowanie wspomaga proces edukacji i rehabilitacji.  Przywracanie zdrowia psychicznego i fizycznego następuje również dzięki kontaktom z koniem i jeździe konnej. Ten rodzaj terapii nazywany jest hipoterapią. Taka stymulacja rozwoju psychoruchowego umożliwia poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji przestrzennej, zwiększa możliwości koncentracji uwagi, zmniejsza zaburzenia równowagi, poprawia reakcje obronne i możliwości lokomocyjne. Istotne jest również to, że każdy kontakt ze zwierzętami zwiększa poczucie własnej wartości następuje relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

Terapia Tomatisa nazywana jest również stymulacją audio-psycho-lingwistyczną. Jej twórca, prof. Alfred Tomatis twierdził, że ludzki narząd słuchu poz­wala na komunikowanie się z otoczeniem, a to co słyszymy, wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka oraz na przyswajanie umiejętności czytania, pisania, a nawet na postawę ciała, koordynację ruchów i stany emocjonalne. Uważał również, że ucho ludzkie jest najlepszym stymulatorem dostarczającym energii naszemu mózgowi. Stworzone przez Tomatisa elektroniczne ucho umożliwia trening słuchowy prowadzący do poprawy słuchania i lepszego funkcjonowania. W terapii wykorzystuje się specjalne słuchawki, muzykę Mozarta i chorały gregoriańskie. Ucho ćwiczone jest w taki sposób, aby mogło zacząć pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te odgrywają stymulującą rolę również wobec centralnego systemu nerwowego, a w szczególności kory mózgowej, która stanowi centrum procesów myślenia.

Biofeedback to metoda pozwalająca uzyskać świadomą kontrolę w zakresie funkcji fizjologicznych przebiegających normalnie poza udziałem naszej świadomości. Dzięki metodzie biofeedback możliwe jest obserwowanie na ekranie monitora komputerowego zapisu funkcji biologicznych i zwrotne przesyłanie informacji o ich stanie aktualnym. EEG biofeedback jest metodą nieinwazyjną, dostarczającą informacje na temat czynności mózgu i pozwalającą na to, aby uczyć się sterowania nim. EEG-Biofeedback uczy normalizować następujące funkcje mózgowe: uwaga, zachowanie, funkcjonowanie poznawcze, nastrój, efekty uszkodzeń mózgu.

Podczas zajęć „uczymy się uczyć” wykorzystywany był sprzęt zakupiony z Europejskiego Funduszu Społecznego: komputery, kamera, aparat, dyktafon oraz inny sprzęt najnowszej technologii znajdujący się w szkole, jak np. tablice interaktywne. Uczniowie zdobywając różne informacje z Internetu i opracowując tematykę podczas wyjazdów w teren kształtowali niezbędne w szkole i życiu umiejętności: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się. Efektem końcowym zajęć był konkretny materiał stworzony przez uczniów, m.in. albumy, prezentacje, filmy, katalogi.

Nad całością przedsięwzięcia czuwał zespół projektowy, na czele z koordynatorem, który organizował cały proces, nadzorował przebieg zajęć, przygotowywał sprawozdania i raporty. W związku z zakończeniem projektu zespół podsumował wykonane zadania i ocenił zakładane rezultaty.

W ciągu dwóch lat zrealizowano:

– 264 godzin z zakresu dogoterapii, 1320 godzin z zakresu hipoterapii,1600 godzin z zakresu terapii Tomatisa, 1350 godzin terapii biofeedback, 670 godzin z zakresu zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.

Widoczne rezultaty udziału uczniów w projekcie to:

– poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych, nabycie umiejętności w zakresie korzystania z komputera, kamery, aparatu, dyktafonu oraz wykorzystania różnorodnych programów komputerowych, nabycie przez uczniów świadomości zasobów informacyjnych w Internecie i sposobów ich wykorzystania, zwiększenie motywacji do nauki, poczucie większej wartości i wiary we własne siły i możliwości.

Projekt realizowany był przez 24 miesiące, od 1 marca 2010r. do 29 lutego 2012r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

inf. nadesłana ZSS nr 10