I. Podmioty uprawnione do składania ofert

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są statutowo działające w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t. z późn. zm.), oraz
 2. podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, takie jak:

a.     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c.     spółdzielnie socjalne,

d.    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

II. Zadania przewidziane do dofinansowania

Przewiduje się dotowanie projektów, które będą:

 1. promowały ideę trzeźwości na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój,
 2. pomagały w utrzymaniu abstynencji osobom uzależnionym od alkoholu i podejmującym trzeźwość,
 3. organizowały wyjazdy, imprezy i spotkania o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
 4. organizowały spotkania informacyjno – edukacyjne,
 5. realizowały programy zdrowienia osób uzależnionych,
 6. prowadziły grupy wsparcia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
 7. wychodziły z inicjatywą integracji środowiska abstynenckiego.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od  1 maja 2012 do 31 grudnia 2012 roku
 2. Warunki realizacji zadania określa umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.11.6.25)

IV. Kwota dotacji

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012 wynosi 100 000,00 zł.

V. Zadania dofinansowane w roku poprzednim

 1. Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości – „Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia” – 40 000,00 zł
 2. Klub Abstynentów „Arka” – Damy przykład – nie wykład” – 60 000,00 zł

Łącznie w 2011 roku na zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę w wysokości 100 000 zł

VI. Zasady przyznawania dotacji

 1. Złożenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t z późn. zm.) oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25), wraz z wymaganymi załącznikami:

a.     aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b.    oświadczenie, iż podmiot (pełna nazwa) nie posiada zaległości wobec podmiotów publiczno – prawnych,

c.     oświadczenie, iż podmiot (pełna nazwa) nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

d.    oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty,

e.     oświadczenie o wyodrębnieniu w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

f.     sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za 2011 rok sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zm.) tj. bilans, rachunek, informacja dodatkowa. W przypadku krótszej działalności należy przedstawić sprawozdanie za okres tej działalności. W przypadku kiedy organizacja nie dysponuje sprawozdaniem za 2011 rok można przyjąć sprawozdanie za 2010 rok.

g.    sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2011 roku lub                         w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,

Wymienione dokumenty dla swojej ważności, muszą być opatrzone datą, pieczątką oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to wniosków oraz dokumentów będących jego załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację muszą potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie, powinny złożyć każdą ofertę z odrębnym kompletem załączników.

Uprawnione podmioty mogą złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w partnerstwie z innym uprawnionym podmiotem, w takim przypadku konieczne jest załączenie umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera o współpracy przy realizacji zadania. W umowie lub oświadczeniu należy wskazać rodzaj i zakres wsparcia udzielonego przez partnera w realizacji zadania.

 1. Podmioty, które składają ofertę w konkursie muszą:

a.     dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,

b.    posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

c.     realizować zadania na rzecz mieszkańców Jastrzębia – Zdroju.

 1. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty które:

a.     są bezpośrednio związane z realizacją zadnia,

b.    zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej co wiąże się z koniecznością korekty harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.
 3. Warunkiem zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji jest posiadanie rachunku bankowego. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem rachunku bankowego i musi utrzymać go nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą.
 4. Środki finansowe nie będą przekazywane przed datą zawarcia umowy.
 5. Dotacja udzielona z budżetu Miasta Jastrzębie – Zdrój nie może być wykorzystana na regulowanie zaległości.

VII. Termin składania ofert

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 4 kwietnia 2012 roku

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60 pokój nr 020 A.

Dopuszcza się uzupełnianie ofert w terminie do ostatniego dnia składania ofert.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 20 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Oceny formalnej złożonych ofert dokona Referat Organizacji Pozarządowych. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty zgodnie z wymogami podanymi w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem merytorycznym, organizacyjnym i  finansowym zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta Jastrzębie –Zdrój, w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na:

a)     BIP’ie Urzędu Miasta,

b)     tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,

c)     stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl

 1. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani pisemnie.

IX. Kryteria oceny

 1. Merytoryczne (0-4 pkt.)

a.     zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu,

b.    zasięg działania, szczegółowy zakres i jakość działania,

c.     mierzalny cel działania,

d.    społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji.

 1. Finansowe (0-3 pkt.)

a.     koszty realizacji planowanego działania, deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

b.    stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów,

c.     prawidłowości, terminowość i rzetelność rozliczenia zadań z lat ubiegłych,

 1. Organizacyjne (0-3 pkt.)

a.     posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, praca społeczna członków,

b.    doświadczenie w realizacji zadania,

c.     współpraca z innymi podmiotami, wolontariuszami,

d.    doświadczenie w dotychczasowej współpracy z Miastem Jastrzębie – Zdrój

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (032) 47 85 234