Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  i doradztwo dla przedsiębiorstw” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach konkursu można składać projekty obejmujące swym zakresem:

–    ogólne i specjalistyczne szkolenia lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa,

–    doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000,00 PLN, minimalna wartość  projektu wynosi 50 000 PLN.  W przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej  wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane, w związku z tym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 % jego wartości.

Nabór wniosków prowadzony jest do 30 marca 2012 roku w siedzibie:

 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Zespół ds. Promocji i Informacji

Ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: efs.wup-katowice.pl