W ramach konkursu można składać projekty obejmujące swym zakresem:

1.       Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych;

2.       Programy formalnej oceny i potwierdzenia odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych;

3.        Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia  ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego,  ośrodków dokształcenia i doskonalenia zawodowego  ukierunkowane na:

¾      rozszerzenie lub dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

¾     podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty, 

¾     rozwój  innowacyjnych  form  kształcenia  ustawicznego,  w tym również  w formie e- learningu.

W POWYŻSZYCH PROJEKTACH CO DO ZASADY NIE WYSTĘPUJE POMOC PUBLICZNA.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji jest kwota 1 500 000,00 zł. 

Nabór wniosków prowadzony jest od 26 marca 2012 roku do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na  konkurs.  Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

Pokój nr 2

(Zespół ds. Promocji i Informacji)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: efs.wup-katowice.pl