Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1

„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, , obejmujący:

  • Tworzenie przedszkoli w 30 % gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
  • Wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

1.       osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową   na podstawie przepisów odrębnych),

2.       podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 21 000 000,00 zł. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł. Poziom dofinansowania wynosi 85%. Projektodawca zapewnia wkład własny w wysokości 15% wartości projektu.

Wnioski o dofinansowanie można składać od  28.03.2012r do 07.05.2012r osobiście:

Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23;

40-037Katowice (parter).
pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46,

40-037 Katowice.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.efs.slaskie.pl