Jest to odpowiedź na pismo Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wskazujące na nieprawidłowości przy finansowaniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Prawidłowość ich wykorzystania mogą kontrolować organy jednostek samorządu terytorialnego. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

Zapisy ustawy co prawda pozwalają kontrolować szkoły i placówki pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednak ograniczają możliwość prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli w przypadku, gdy podmiot gospodarczy prowadzi sieć tego typu szkół w całej Polsce – wyjaśnia Marian Janecki, prezydent miasta. – Z przepisów wynika również, że osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół i placówek, ale taki zapis ogranicza możliwość przeprowadzenia kontroli w firmie, która prowadzi księgi rachunkowe podmiotu. Brak jest tu wskazania, gdzie dokumentacja źródłowa, odpowiadająca prawidłowemu rozliczeniu dotacji, winna być prowadzona. Przepisy prawa oraz orzecznictwo nie wskazują jednoznacznie czy jeżeli podmiot prowadzi oddział firmy, to księgi oraz pełną dokumentację źródłową winien także prowadzić oddział – dodaje prezydent.

W związku z tym, iż zgodnie z zapisami ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, pełni ona rolę strażnika publicznych środków oraz dba o rzetelne rozliczanie publicznych pieniędzy, a także ze względu na fakt, iż zapisy tej ustawy dają możliwość przeprowadzenia kontroli również w podmiotach gospodarczych, które wykorzystują środki publiczne, prezydent miasta złożył wniosek o zbadanie sprawy, tak pod względem legislacyjnym, jak również pod względem prawidłowości wydatkowania środków publicznych w ramach przyznanych dotacji podmiotowych. NIK zdecydowała, że taka kontrola będzie przeprowadzona w IV kwartale 2012r.