Ponadto podczas marcowej sesji radni przegłosowali uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,

– zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

– określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,

– umorzenia należności budżetowych,

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory,

– wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez WEB-NET Artur Ślesik,

– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w 2012 roku,

– udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

– zatwierdzenia  „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 1.05.2012r. do dnia 30.04.2013r.,

– ustanowienia obwodów publicznych gimnazjów w Jastrzębiu-Zdroju,

– rozwiązania Zespołu Szkół Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego Zespołu do innych zespołów szkół w Jastrzębiu-Zdroju,

– poparcia oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki oraz likwidacji przewozów pasażerskich na trasie Rybnik – Chałupki,

– przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. na Uchwałę nr IX.81.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój,

–  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez Pana Grzegorza Łubczyka w albumie „Pamięć II. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946.”