Celem  konkursu jest promocja nowatorskich projektów wsparcia przedsiębiorstw i  przedsiębiorczości przede wszystkim na poziomie lokalnym i regionalnym a w szczególności:

1.       Rozpoznanie pomyślnie prowadzonych działań i inicjatyw podjętych w celu propagowania prywatnej inicjatyw podjętych w celu propagowania prywatnej inicjatywy i ducha przedsiębiorczości.

2.       Ukazanie i rozpowszechnianie przykładów wzorcowej polityki i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości.

3.       Zwiększenie świadomości społecznej na temat roli odgrywanej przez przedsiębiorców.

4.       Zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

W bieżącej edycji nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

1.       Promowanie ducha przedsiębiorczości.

2.       Inwestowanie w umiejętności.

3.       Rozwój środowiska biznesowego.

4.       Wspieranie internacjonalizacji biznesu.

5.       Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca wyłączenie społeczne.

Europejskie Jury konkursu przyzna również nagrodę główną za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości. Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prawnego.

W opisie projektu należy wykazać w jaki sposób omawiane przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwienia rozwoju biznesu  oraz jak stymulowały gospodarkę regionu, szczególnie podczas dwuletniego okresu poprzedzającego zgłoszenie do konkursu. 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:  krajowymi i  europejskim. Do szczebla europejskiego z każdego kraju zgłaszane są najwyżej dwie kandydatury. Pretendenci do nagrody zobowiązani są przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w formie papierowej i elektronicznej w formacie dokumentu typu Word (rozszerzenie – doc) oraz do działającego w Ministerstwie Gospodarki centralnego punktu kontaktowego tylko w formacie elektronicznej w tym samym formacie na adres e-mail: Pawel.Wesolowski@mg.gov.pl (z dopiskiem ENPP 2012).   

                Dokumenty należy składać w Wydziale Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Reymonta 24 do 30 kwietnia 2012 roku.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie www.mg.gov.pl/enpp