O swojej działalności opowiedzieli też przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, prokuratury i sądu.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,

2. zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2012,

4. zmiany Uchwały Nr XVIII.159.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok,

5. ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój,

6. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju: Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych oraz IV Liceum Profilowanego,

7. likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju,

8. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju: V Liceum Profilowanego oraz Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych,

9. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju: II Liceum Profilowanego oraz Szkoły Policealnej nr 4,

10. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju: Technikum Uzupełniającego Nr 1 oraz I Liceum Profilowanego,

11. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,

12. nadania imienia Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bronisława Czecha 20A,

13. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Zdrojowej,

14. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Alei Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz jej użytkowników wieczystych,

15.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Jagiełły,

16. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Warszawskiej,

17. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Powstańców Śląskich,

18. uznania za niezasadną skargi,

19. rozpatrzenia skargi,

20. programu nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku,

21. zmian w składzie Komisji Rady Miasta.