Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia ofert tj. do 7 maja 2012 roku mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku z tym, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, zgodnie z zapisami Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.

Protokół „Małe granty”