Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:

1.          Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

¾     dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych,

¾     doradztwo, w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek,

¾     szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,

¾     usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,

¾     promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

2.         Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów:

¾            wsparcie szkoleniowe i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej,

¾            przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł na:

·      założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne,

·      osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej,

·      osobę zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

¾            wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków

3.          Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

1)      osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową   na podstawie przepisów odrębnych),

2)       podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota  18 000 000,00 PLN. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania wynosi 100,00 %.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w dniach od 30.04.2012 r. do dnia 29.06. 2012 r.
osobiście w:

 Regionalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich 

 ul. Dąbrowskiego 23

40-037 Katowice
pocztą lub przesyłką kurierską w:
Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46

 40-037 Katowice
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.efs.slaskie.pl