„Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1.      Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.

2.      Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

3.      Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.

4.      Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Konkurs ma charakter zamknięty – wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Wersję papierową wniosku można składać w dniach od 8.05.2012 r do 9.07.2012 r. osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, I piętro
41-500 Chorzów
Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 24 750 000 Euro ,co stanowi 103 425 300 złotych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:

¾     60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

¾     50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

¾     50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

¾     Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typ projektu 1) wynosi 750 000 PLN.

¾     Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typ projektu 2) wynosi 240 000 PLN.

¾        Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych (typ projektu 3,4) wynosi 30 000 PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 7 marca 2013 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.scp-slask.pl