Projekt „Technokreatywni” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienie na regionalnym rynku pracy

UCZESTNICZKĄ/UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOŻE BYĆ:

– OSOBA BEZROBOTNA*, tj. pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

– OSOBA NIEAKTYWNA ZAWODOWO* tj. pozostająca bez pracy, niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,

mieszkanka/mieszkaniec województwa śląskiego.

Definicja zgodnie z regulaminem uczestnictwa dostępnym na stronie projektu: www.technokreatywni.garr.pl.

Do udziału szczególnie zachęcamy:

– Kobiety,

– Rodziców powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci,

– Osoby bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem zawodowym, z krótkim stażem pracy.

KAŻDY UCZESTNIK/UCZESTNICZKA WEŹMIE UDZIAŁ W SZKOLENIACH:

1. warsztaty psychologiczne – 24h szkoleniowe

2. techniki aktywnego poszukiwania pracy – 24h szkoleniowe

3. szkolenie do wyboru (jedno z trzech):

– tworzenie stron internetowych – 120h szkoleniowych

– testowanie oprogramowania komputerowego – 120h szkoleniowych

– grafika użytkowa – 144h szkoleniowe

Dodatkowo część Uczestników/Uczestniczek weźmie udział w doradztwie zawodowym, w ramach którego wyznaczany będzie profil zawodowy.

W ramach projektu zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, dodatek szkoleniowy oraz możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

CZAS TRWANIA

Szkolenia w projekcie będą trwały od czerwca 2012 do kwietnia 2013.

Przewidywany czas udziału w projekcie, to ok. 2-3 miesiące, w zależności od tematu szkoleniowego.

MIEJSCE

Sale szkoleniowe będą znajdowały się w okolicy centrum Katowic.

Dokładny adres zostanie przekazany uczestniczkom/uczestnikom po zakwalifikowaniu się do Projektu.

KOSZT

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Całość kosztów uczestnictwa pokrywana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły, aż do zrekrutowania Uczestników/czek wszystkich grup szkoleniowych. Do projektu można się zgłaszać już od 1 kwietnia 2012.

ABY ZOSTAĆ UCZESTNICZKĄ/UCZESTNIKIEM PROJEKTU, NALEŻY:

Zapoznać się z REGULAMINEM  UCZESTNICTWA (dostępny na stronie Projektu: www.technokreatywni.garr.pl)

Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (j.w.)

Dostarczyć formularz zgłoszeniowy:

e-mailem na adres: technokreatywni@garr.pl,

lub faksem (32) 72 85 803

lub pocztą na adres: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

lub osobiście na adres: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, sekretariat GARR S.A. II piętro, pokój 202.

Kwalifikacja do projektu odbędzie się po przeprowadzeniu wywiadów z kandydatkami/kandydatami.

Do Projektu zostaną zakwalifikowane 44 osoby, w tym 30 kobiet.

Kontakt do Biura Projektu:

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

technokreatywni@garr.pl

Tel. (32) 72 85 955

www.technokreatywni.garr.pl