w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:

1.    współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu,

2.    programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

·      dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

·       doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa,

·      dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,

·      efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,

·      modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,

·      współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,

·      wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne  zapewniające wysoką jakość kształcenia,

·      wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,

·      wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową  przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej:

1.        Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.

2.       Prowadzenie badań i analiz.

3.       Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów.

4.       Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.

5.        Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne.

6.        Wypracowanie nowych rozwiązań.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota  15 000 000,00 PLN. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł. Zgodnie z rekomendacją Krajowej Instytucji Wspomagającej zaleca się jednak aby minimalna wartość projektu nie była niższa niż 100 000,00 zł. Maksymalna wartość projektu 3 000 000,00 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 100%.  Wnioski o dofinansowanie projektu można składać  od 22.05.2012 r. do 13.07. 2012 r. osobiście w :

Regionalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter)
pocztą lub przesyłką kurierską w:

Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.efs.slaskie.pl