Porządek obrad:

1. Otwarcie V sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2011 roku oraz aktów prawa miejscowego.

8. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2011 rok

· sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2011 rok,

· sprawozdanie finansowe miasta,

· informacja o stanie mienia komunalnego miasta,

· opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

· referat komisji skarbu,

· stanowisko komisji rewizyjnej,

· opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

· wystąpienia klubowe,

· dyskusja,

· podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2011 rok,

· podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.