W minionym roku miasto osiągnęło dodatni wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości około 35 milionów złotych na skutek zgromadzenia dochodów budżetowych w wysokości 371 milionów złotych i wydatkowania środków publicznych w kwocie 336 milionów złotych. Nie było zatem konieczności zaciągania kredytu komercyjnego planowanego na etapie uchwalania budżetu. Na realizację zadań własnych miasta zaangażowano przychody wewnętrzne, czyli środki zgromadzone z lat ubiegłych, w wysokości ponad 76 milionów złotych. W stu procentach zrealizowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów mają dochody własne, to jest 61%, głównie z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów miasta w podatku dochodowym. Znaczący udział ma także subwencja, stanowiąca 25% ogólnych dochodów, która w głównej mierze związana jest z finansowaniem zadań oświatowych w naszym mieście. Następnie 14% – dotacje i środki związane przede wszystkim z dofinansowaniem przez budżet państwa realizacji zadań własnych i zleconych oraz realizacją projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.

Dochody budżetowe osiągnęły poziom ponad 370 milionów zł, co oznacza, że plan został zrealizowany w 112%. Wydatki miasta zrealizowane zostały w 92%, przy czym wydatki bieżące wykonano w 96%, a wydatki o charakterze majątkowym w 77% przyjętego planu.

W 2011 roku największe strumienie środków budżetowych były przeznaczone na zadania z zakresu:

– oświaty i wychowania ponad 128 milionów zł,

– ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej  ponad 47 milionów zł,

– gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska 47 milionów zł,

– kultury i kultury fizycznej ponad 43 milionów zł,

– transportu i łączności ponad 29 milionów zł,

– administracji publicznej ponad 24 milionów zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Ostatecznie przy 14 głosach za, 8 przeciw i bez głosu wstrzymującego się radni udzielili prezydentowi absolutorium. Ponadto podczas sesji Rada Miasta rozpatrzyła pakiet uchwał w sprawach bieżących.