Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących: W ramach konkursu można składać projekty obejmujące swym zakresem:

·         Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).

·         Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest od 25 maja do wyczerpania limitu środków na konkurs lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach. Wnioski o dofinansowanie projektów są przyjmowane w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, tj. w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach:

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice,

pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: efs.wup-katowice.pl/newsy/ogloszenie-konkursow-otwartych-w-ramach-poddzialania-8.1.2-po-kl