Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyczyniających się m. in. do wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz procesów związanych z wprowadzaniem zmian gospodarczych w przedsiębiorstwach poprzez tworzenie i wdrażanie w ramach projektów programów typu outplacement.  

Outplacement to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach konkursu można składać projekty obejmujące swym zakresem:

·       Wsparcie dla osób zwolnionych,

·       Wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania pro gramów typu outplacement, obejmujących m.in.:

¾        szkolenia i poradnictwo zawodowe,

¾        poradnictwo psychologiczne,

¾        pośrednictwo pracy,

¾        staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

¾        subsydiowanie zatrudnienie uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

¾        bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

Ø doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

Ø przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,

Ø wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony od 25 maja do wyczerpania limitu środków na konkurs lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach. Wnioski o dofinansowanie projektów są przyjmowane w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, tj. w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach:

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice,

pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: efs.wup-katowice.pl/newsy/ogloszenie-konkursow-otwartych-w-ramach-poddzialania-8.1.2-po-kl