W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się: 

1.     mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)     w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,

b)    ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia albo

2.     mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie
planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2012 wynosi 108 000 000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 4 czerwca do 22 czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: poig.parp.gov.pl/index/more/27129