W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań  między tymi przedsiębiorcami. Projekty mogą być objęte wsparciem  przez okres nie dłuższym niż  24 miesiące.

O dofinansowanie w ramach w/w działania mogą ubiegać  się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawieranych umów z  co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planującymi współpracę biznesową w oparciu o rozwiązanie elektroniczne.  

Na realizację projektów przeznaczona jest kwota 367 734 400,00 zł. Kwota wsparcia na projekt nie może być niższa niż  20 000 zł i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 zł. Intensywność wsparcia jest zróżnicowania w zależności od m.in.  statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w  terminie do 11.06.2012 roku do 07.07.2012 roku

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie: poig.parp.gov.pl/index/more/27237