Jego celem  jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, wypromowanie polskich specjalności eksportowych.   

Uruchamiany konkurs dotyczy dofinansowania udziału przedsiębiorców w branżowym programie promocji dla branży:

  • maszyn i urządzeń górniczych,
  • jubilersko-bursztynniczej,
  • usług IT/ICT,
  • budownictwa.

                Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 85 %  kosztów kwalifikowanych projektu.  Natomiast maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 75 %  poniesionych wydatków kwalifikujących.  Minimalny wkład własny beneficjenta uregulowany jest  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 892).

                Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać od 31 maja 2012 r. do czasu wykorzystania środków przewidzianych na dany konkurs bezpośrednio w  siedzibie:

Ministerstwa Gospodarki

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

z dopiskiem "konkurs w ramach poddziałania 6.5.2 POIG"

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze